PRÁVNE UPOZORNENIE

Autorské práva na stránky AR Shelving a celý ich obsah sú vlastníctvom AR Shelving.

AR Shelving si vyhradzuje právo meniť a aktualizovať informácie na svojich webových stránkach, meniť ich konfiguráciu a prezentáciu kedykoľvek a bez predchádzajúceho varovania. AR Shelving neručí za výskyt chýb v prístupe na webové stránky a k ich obsahu, alebo za korektnú aktualizáciu obsahu. Napriek tomu sa snažíme, aby sa zabránilo takýmto chybám a snažíme sa zabezpečiť aktualizáciu s najmenším možným oneskorením.

Ste výhradne zodpovední za prístup na webové stránky a za využívanie informácií v nich obsiahnutých. AR Shelving nenesie zodpovednosť za akékoľvek následky a škody vyplývajúce z uvedeného prístupu k webovým stránkam a využívaniu informácií v nich obsiahnutých s výnimkou všetkých operácií vyplývajúcich z právnych predpisov ktoré AR Shelving musí spĺňať v rámci svojich povinností.

AR Shelving nie je zodpovedná za akékoľvek prepojenia alebo obsah odkazov webových stránok tretích strán, ktorých referencie sú uvedené na internetových stránkach AR Shelving vykoná primerané právne kroky, aby sa ochránil pred nepovoleným použitím tejto webovej stránky, a proti poškodeniu alebo porušenie svojich autorských práv, duševného a priemyselného vlastníctva.

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

SPRACOVANIE DÁT

Podľa španielskeho zákona číslo 15/1999 z 13. decembra 1999, o ochrane osobných údajov, sa všetky osobné údaje získané prostredníctvom tejto stránky zaznamenávajú do súborov vo vlastníctve AR Shelving. Súbory sú riadne zapísané do všeobecného registra o ochrane osobných údajov v rámci bezpečnostných opatrení uvedené v Španielskom Kráľovským dekréte číslo 994/1999 z 11. júna roku 1999.

Užívateľ sa zaručuje, že osobné údaje uvedené AR Shelving ú správne a pravdivé, a zaväzuje sa informovať o všetkých zmenách uvedených údajov. V AR Shelving sme mimoriadne citlivý v oblasti bezpečnosti a dbáme na dôvernú povahu údajov našich klientov. Preto sa zaručujeme za bezpečie a dôvernosť všetkých informácií, ktoré nám poskytnete. Vaše údaje budú použité pre zabezpečenie konzultácií, kontaktov a budú Vám zaslané komerčné ponuky na naše výrobky a služby, ktoré by Vás mohli zaujímať..

ÚČEL A PREVOD ÚDAJOV

Osobné údaje budú spracované za účelom použitia, riadenia a poskytovania služieb, ktoré AR Shelving ponúka našim používateľom.

PRÁVO NA PRÍSTUP, ZMENENIE, ZRUŠENIE A NESÚHLAS

Môžete poslať správu a využiť svoje právo na prístup, zmenu, zrušenie alebo nesúhlas na e-mailovú adresu info@ar-storage.com. Môžete tiež poslať list poštou na adresu:
AR Shelving, TECHNOMETAL spol. s r.o.
Hlinická cesta | 014 01 Bytča | SLOVAKIA
T. +421 413 816 038 | info@ar-shelving.com